Default User Group

กลุ่มผู้ใช้เริ่มต้น
Group Manager
Members
3
Details
กลุ่มผู้ใช้ดีฟอลต์นี้ ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจะได้รับการกำหนดกลุ่มนี้โดยอัตโนมัติ กลุ่มสามารถแก้ไขหรือลบโดยผู้ดูแลระบบ